Hissö


En ö i Helgasjön norr om Kronobergshalvön och Kronobergs slottsruin. Ön har flera vandringsleder och ett naturreservat med 150 till 200 år gammal bokskog. Det finns en mycket gammal ihålig ek. Stora delar av den planterade granskogen som fanns på ön föll under stormen Gudrun år 2005. Hissö båtklubb har sin hamn i södra änden. Längs öns stränder finns flera iordningsställda grillplatser med torrdass. I öns norra ände finns två hundbadplatser och en handdragen linfärja till Musön.


Den ihåliga gamla eken på Hissö, foto av Peter Arneke, 2010-08-04


Färjan från Hissö till Stora Musö(Musön) i Helgasjön, foto av Peter Arneke, 2010-08-07


Hissö ägs till största delen av Statens fastighetsverk, förutom en privatfastighet med fyra byggnader nordväst om bron till fastlandet. Fastigheten heter Marieberg och boningshuset uppfördes under slutet av 1800-talet. Dagens hus är nybyggt efter gamla originalritningar, då huset brann ner under stormen ”Gudrun” den 8 januari 2005. På 1725 års karta finns inga byggnader på Hissö eller Musön. Det finns ett vall- hagmarks område på udden mellan dagens naturreservat och småbåtshamnen på östrasidan. Udden är avskuren med ett stängsel på kartan.

I juni 1882 byggdes eller reparerades vägen på Hissö. Vid vägbygget hittades en guldring i resterna av en gammal husgrund. Ringen daterades till 1400-talet. Byggnaden borde ha legat i vägens sträckning eller i direkt anslutning till denna.


Marieberg på Hissö, foto av Peter Arneke, 2010-07-26

På 1900-talets början var ön norr om dagens badplatser ängs- och vallmark tillhörande gården Stora Nybygget som även brukade Stora Musön och Äppleön. Det fanns även hag- och vallmark på västra sidan av Hissö, ca 200 m söder om Stora Nybyggets mark på ön.

På öns sydöstra hörn har det gjorts fynd som placeras i spannet stenålder till järnålder. (Se RAÄ-nummer Växjö 190:1) En del av fyndområdet är sedan slutet på nittiotalet en småbåtshamn, de södra delarna är orörda. Vid parkeringens södra ände ligger det en kulle som troligen är en rest av rullstensåsen som går tvärs över öns södra ände och är en del av Jägareås och Skjutvaleåsen. Kullen ser dock mer ut som en stor gravhög på långt håll. Träden på toppen vittjar om att den fanns där innan hamnen anlades.

Det har gjorts fynd av stenavslag vid både västra och östra stranden i norra änden av ön.
(Se RAÄ-nummer Växjö 362 och 363) Norr om ön ligger Musön, där ska finnas spår efter en fiskarstuga. Det finns en handdragen linfärja mellan Hissö och Musön, som är lätt för en person att dra.


En del av den nordöstra stranden på Hissö, här har det hittas stenavslag
från stenåldern. I skogen till höger finns en grillplats med sittplatser.
Här är hundbad påbjudet. Fin sand och mycket långgrunt, vilket är bra
för aktiviteter i vattnet. Foto av Peter Arneke, 2010-08-04


En sten på öns norra ände är utsatt som en naturformation. (Se RAÄ-nummer Växjö 88:1) Jag har sökt efter denna och hittar den här stenen.


Sten, naturformation, foto av Peter Arneke, 2010-07-16.

Det är inte roligt att vandra 50 m innanför stranden på öns nordöstra sida, den planterade granskogen är mycket risig och otrevlig där den står kvar. Den som vågar gå ut i sankmarken i sydost kan blicka ut över Pungaviken i dess hela längd ca 250 m.


Pungaviken("pangaviken") på Hissö, skyddad i alla väderstreck utom
ett, nordväst. Foto av Peter Arneke, 2010-07-23.


Riksantikvarieämbetets fornsök och kartor visar inga andra fornfynd på ön. Detta tycker jag är märkligt med tanke på närheten till Kronobergshalvön med Kronobergs slottsruin. Under 1930-talet utfördes utgrävningar på Slottsruinen, Stallholmen  och i vallgraven.


Kronobergs slottsruin från Hissö, foto av Peter Arneke, 2010-07-23.

Kronobergshalvön är översållad med fornåkrar, gravar och hällristningar. Därför bestämde jag mig för att ta en extra titt på Hissö och gjorde en del intressanta fasta fynd redan första dagen och en del lösa den andra dagen.