Inledning > Stolpar på vägen till Birka ... > Birka stift

Birka stift

I svensk kyrkohistoria nämns Birka stift.

Florens dokumentet räknar upp stiften: "Scara. Liunga. Kaupinga. Tuna. Strigiñ. Sigituna. Arosa." ordagrant. Florens dokumentet är en förteckning i  Bibliotheca Laurenziana i Florens från omkring 1120 över den kyrkliga indelningen i Norden.

Det finns två tolkningar av detta.

  1. att "Liunga. Kaupinga." ska läsas ihop till Liungakaupinga - Linköping
  2. att "Liunga. Kaupinga." på det sättet det är skrivet klart betecknar två olika stift, då originaltexten har stora bokstäver och punkter och mellanrum mellan namnen.

Där Liunga är stiftet i Östergötland och att när orten Liunga blir köping, läggs efterleden köping till och det blir Linköping. Kaupinga är i så fall precis som Tuna ett bortglömt stift. Det finns flera kandidater på att vara Kaupinga t.ex. Köping i Västmanland, och Köping på Öland.

Listan kan tolkas som Scara(Skara), Liunga(Linköping), Kaupinga(Birka/Köping?), Tuna(Eskilstuna?), Strigiñ(Strängnäs), Sigituna(Sigtuna), Aros(Uppsala).

Birka stift? En birk är en handelsplats så det kan vara liktydigt med Kaupinga stift? Enligt Vita Ansgarii flyttades Birka stift till Linköping efter att platsen bränts. Detta ger en tredje tolkning;

  1. att "Liunga. Kaupinga." på det sättet det är skrivet klart betecknar två olika stift, då originaltexten har stora bokstäver och punkter och mellanrum mellan namnen och att dessa senare slogs ihop och blev Linköpings stift.

Med den stiftsindelningen som fanns så borde då Kaupinga/Birka stift funnits inom dåtidens Linköpingsstift område. Platsen ska ha bränts och bör ha varit en betydande bosättning. Köping i Västmanland och Birka i Mälaren faller bort eftersom dessa aldrig varit en del av Linköpingsstift. Vidare fanns inte Birka i Mälaren längre när detta ska ha skett och Köping var ännu inte bildat. Nya arkelogiska fynd under 2016 visar att Birka på Björkö var ett arbetsläger för slavar.

Möjliga kandidater som direkt knyter an till namnet är Norrköping, Söderköping i Östergötland och Köping på Öland. Men även Visby och Roma på Gotland bör nämnas.

Köping på Öland, dagens Köpingsvik verkar vara den mest intressanta kandidaten, det ligger längst bort inom det stora geografiska området och har ett stadslager som t.ex. både är äldre och yngre och minst fem gånger större än det i Birka-slavlägret på Björkö. Första frågan är, finns det ett större brandlager i Köping (dagens Köpingsvik) från tiden strax innan Birka stift gick upp i det som blir Linköpingsstift? (Enligt Köping-Egby hembygdsförenings hemsida finns det  en lokal tradition att Köping kyrka ska ha varit domkyrka under tidig medeltid)